Breastfeeding Inc.  
Breastfeeding Inc.
Print Friendly Page

Ăn bằng cốc


Một cách thay thế hay hơn bú bình. Đặc biệt có tác dụng với em bé nào từ chối vú mẹ.

Lưu ý bé đớp sữa lên bằng lưỡi. Không được đổ sữa vào họng bé.

 
 
Subscribe to our Newsletter
 


Visit us on Facebook
Follow us on Twitter

 

Join our Affiliate Program

 
   
Web Design & Hosting by NTech